Vooraf. Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen we u op de hoogte brengen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, alsook wanneer u gebruikt maakt van onze diensten.

Korte inleiding tot de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Sedert 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die uw rechten bepaalt met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen. De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw email adres, maar ook het feit dat u ons via een contactformulier hebt gecontacteerd, of de overeenkomst die u met ons hebt afgesloten. Wat we met uw persoonsgegevens doen is ze verwerken. Dat gaat van opvragen, opslaan tot gebruiken voor meerdere doeleinden.

Rechtsgronden. Elk gebruik van uw persoonsgegevens moet rechtmatig zijn. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (voor direct marketing), uw toestemming (voor newsletters, contactformulieren e.d.), de precontractuele fase (zoals de offerte) of de uitvoering van een overeenkomst, met inbegrip van de nazorg van deze overeenkomst.

Welke van uw persoonsgegevens bewaren we? We bewaren enkel de volgende soorten persoonsgegevens: de persoonsgegevens die u ons zelf geeft, de persoonsgegevens die in het kader van onze (contractuele of pre-contractuele) relatie nuttig of nodig zijn, en eventueel resultaten van marketingcampagnes. Volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • Identificatie en contactgegevens: waaronder naam en voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens.
  • Precontractuele en contractuele gegevens: alle gegevens nodig om een offerte te kunnen opstellen, alle gegevens nodig om een contract te kunnen opstellen en uitvoeren, alle gegevens nodig om nadien op adequate wijze de nazorg en het onderhoud van de installatie te kunnen doen, daarin inbegrepen alle boekhoudkundige gegevens, plannen en schema’s, met inbegrip van foto’s of video’s die de installatie kunnen illustreren; alle bijkomende informatie die u hebt gegeven of die wij hebben genoteerd en die nuttig of nodig is om uw wensen of noden of uw specifieke situatie te kennen en ernaar te handelen.
  • Registratie, certificaten, attesten, premies, tegemoetkomingen e.d. : vertrouwt u ons bepaalde administratie toe met betrekking tot de registratie, het bekomen van de nodige certificatie of attesten, het bekomen van premies of andere tegemoetkomingen voor of van uw installatie, dan kan het nodig zijn dat we hiertoe bijkomende informatie nodig hebben, waaronder bijvoorbeeld uw rijksregisternummer.
  • Alarminstallaties (enkel van toepassing voor erkende beveiligingsfirma’s): In het kader van het opzetten of beheren van alarminstallaties: plannen en codes; de informatie die wordt gegenereerd door de bewakingsfuncties (waaronder videobeelden gemaakt door de beveiligingscamera’s); persoonsgegevens die nuttig of nodig kunnen zijn om de bewakings- of beveiligingsopdracht optimaal uit te voeren.
  • Nieuwsbrief. Schrijft u zich in op onze eventuele nieuwsbrief, dan geeft u ons de toestemming uw emailadres hiervoor te bewaren. U kan uw toestemming altijd intrekken.
  • Contactformulier. Contacteert u ons via een contactformulier, dan geeft u ons de toestemming uw contactgegevens te bewaren om u te contacteren en dit contact op te volgen.

Beveiliging. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden bovendien op passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd.

Bewaartermijnen. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig in het kader van een bezoeker-, prospect- of klantrelatie.

Doorgifte aan derden. We geven uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming door aan derden, of zoals hierboven besproken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan derden (enkel van toepassing voor erkende beveiligingsfirma’s). Volgens de wettelijke, reglementaire of professionele vereisten kunnen alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden gedeeld met andere erkende beveiligingsfirma’s teneinde een continue dienstverlening te waarborgen. Zij kunnen waar nodig eveneens worden gedeeld met de nodige overheden (politie, brandweer), ten einde op adequate wijze te kunnen handelen in het geval van een voorval met betrekking tot de alarminstallatie.

Sociale media en andere derden. Wij hebben geen invloed op sociale-mediaplatforms en andere diensten van derden, die worden gebruikt op onze website, en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor. Evenmin hebben wij invloed op hun privacybeleid en cookiepolicy. Wanneer u uw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens volgens zijn beleid. We raden u aan hun beleid rond persoonsgegevens grondig door te nemen.

Direct marketing. Onder "Direct Marketing" wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en uzelf verstaan die als doel heeft om u te informeren over producten en diensten of om uw klantenprofiel bij te werken. U kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door ons hiertoe te contacteren.

Uw rechten. Als betrokkene hebt u een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. U hebt een recht van inzage van uw persoonsgegevens, het recht foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren, uw gegevens te laten wissen (voor zover dit in het kader van de bestaande relatie mogelijk is), de verwerking van uw gegevens te beperken, en bezwaar te formuleren tegen bepaalde verwerkingen. Noteer dat wij u een bewijs kunnen vragen van uw identiteit vóór we op uw verzoek ingaan. U hebt ten slotte ook te allen tijde het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

Contact. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons. U kan ons contacteren op volgend adres: Frank Guldentops, Kloosterstraat 75, 2800 Walem, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Wijzigingen aan dit privacybeleid. We streven ernaar dit privacybeleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen.

Back to top